Algemene voorwaarden

1) Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de inkoop van mobiele telefoons door smartphoneinkoop.nl.
1.2 Smartphoneinkoop.nl werkt uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden.
1.3 De koopovereenkomst die tussen smartphoneinkoop.nl en de verkoper tot stand komt is onderworpen aan het Nederlands recht.

LET OP!!! VERGEET HET FORMULIER  NIET MEE TE LEVEREN 

2) Aankoop en aankoopprijs
2.1 Een koopovereenkomst kan alleen tot stand komen voor de toestellen vermeld op de website smartphoneinkoop.nl. Prijzen zijn gebaseerd dat het toestel in zijn geheel originele onderdelen bevat. (niet gerepareerd geweest)
2.2 Een koopovereenkomst komt pas tot stand als smartphoneinkoop.nl het aanbod van de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard of het koopbedrag heeft betaald.
2.3 Nadat de verkoper een mobiele telefoon heeft aangeboden en de voorwaarden van de verkoop heeft aanvaard, dient de mobiele telefoon die de verkoper aanbiedt binnen 7 dagen door smartphoneinkoop.nl te zijn ontvangen.
2.4 Toestellen met waterschade worden niet geaccepteerd. Deze zijn ook niet als defect aan te bieden.
2.5 Smartphoneinkoop.nl voert een test uit bij mobiele telefoons "inclusief de status van de accu" waarvan de verkoper heeft aangegeven dat deze ‘werkend’ is. Mocht uit de test blijken dat de verkoper onjuiste informatie heeft gegeven, dan is smartphoneinkoop.nl gerechtigd om de koopovereenkomst niet aan te gaan, dan wel deze met onmiddellijke ingang te ontbinden. Als de verkoper de mobiele telefoon terug wenst te ontvangen, dan zullen de kosten hiervan volledig voor rekening van de verkoper komen en voor retourzending te worden voldaan.
2.6 Smartphoneinkoop.nl koopt geen gestolen mobiele telefoons en behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging en met alle beschikbare middelen te onderzoeken of een mobiele telefoon rechtmatig wordt aangeboden en een koopovereenkomst te ontbinden in het geval de mobiele telefoon gestolen blijkt.
2.7 De vergoedingen op smartphoneinkoop.nl kunnen dagelijks zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.
2.8 Alleen meerderjarigen kunnen een mobiele telefoon verkopen aan smartphoneinkoop.nl.

3) Betaling
3.1 Smartphoneinkoop.nl betaalt de verkoper de overeengekomen koopprijs, indien de door de verkoper verzonden mobiele telefoon dezelfde is als de aangeboden mobiele telefoon op www.smartphoneinkoop.nl en indien uit de test blijkt dat de mobiele telefoon conform beschrijving is.
3.2 De betaling van de koopprijs vindt uitsluitend contant plaats of via overschrijving naar de bankrekening die door de verkoper is vermeld. smartphoneinkoop.nl is nimmer aansprakelijk voor een te late betaling als gevolg van door verkoper opgegeven onjuiste gegevens.
3.3 De betaling van de mobiele telefoon(s) vindt normaliter na ontvangst binnen 24 uur plaats bij smartphoneinkoop.nl.
3.4 Indien de geleverde mobiele telefoon niet conform beschrijving is zal er overleg plaatsvinden komt Smartphoneinkoop.nl met een tegenbod. Het tegenbod kan inclusief of exclusief verzendkosten zijn.  Smartphoneinkoop.nl behoudt zich het recht voor om bij een niet-conform toestel portokosten voor de retourzending te berekenen.

4) Overdracht van eigendom
4.1 De mobiele telefoons die door de verkoper worden verzonden komen in bezit van smartphoneinkoop.nl, zodra deze bij smartphoneinkoop.nl worden ontvangen. Smartphoneinkoop.nl is niet verantwoordelijk voor de apparaten die tijdens het vervoer worden verloren of beschadigd raken. Het risico met betrekking tot de mobiele telefoons gaat over op smartphoneinkoop.nl op het moment van betaling.
4.2 Bij aanbieding van de mobiele telefoon, garandeert de verkoper dat hij eigenaar is van de verzonden mobiele telefoons en gerechtigd is om smartphoneinkoop.nl de eigendom te verstrekken van de mobiele telefoons en voorts dat de verkoop c.q. de eigendomsoverdracht met toestemming van de eigenaar heeft plaats gevonden.
4.3 De verkoper vrijwaart smartphoneinkoop.nl van alle aanspraken die een derde partij tegenover smartphoneinkoop.nl geldend wil maken voor wat betreft de bestaande rechten op de mobiele telefoon.
4.4 Smartphoneinkoop.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid, bescherming, vertrouwelijkheid of gebruik van data op de mobiele telefoon. De verkoper dient alle persoonlijke data zoals persoonlijke gegevens, sms, foto’s, games, muziekbestanden of ander data, uit de telefoon te verwijderen voordat deze wordt opgestuurd. Zoek mijn iPhone en iCloud dienen uitgeschakeld te zijn. Met het opsturen van de mobiele telefoon vrijwaart de verkoper smartphoneinkoop.nl van alle vorderingen met betrekking tot het verlies van opgeslagen data. 
4.5 Het toestel is niet verzekerd wanneer deze niet-aangetekend wordt verzonden. Het toestel is wel verzekerd wanneer de order aangetekend wordt verzonden. Voor meer informatie hierover kunt u een email sturen naar info@smartphoneinkoop.nl

© Copyright 2024 SMARTPHONE INKOOP - Wij kopen uw gebruikte smartphones in! Alle rechten voorbehouden.